Archiwum dla Maj, 2013

Poradnik SIP

…..Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, w formie pisemnej, o zamirze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony….. Prawo do reprezentowania przez związki zawodowe mają również pracownicy niezrzeszeni w organizacji związkowej , o ile zwrócą się o taką reprezentację, a organizacja wyrazi na nią zgodę. W piśmie informującym  związek zwodowy o zamiarze wypowiedzenia pracodawca obowiązany jest podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Przyczyna ta powinna być określona precyzyjnie i musi być rzeczywistą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie stosunku pracy. Niewystarczyające są stwierdzenia typu ” pogorszenie jakości wykonywanej pracy” lub „utrata zaufania”.

Przepisy diotyczące obowiązku konsultacji ze związkiem zawodowym stosuje się odpowiednio w przypadku zamiaru dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Potoczinie nazywane wypowiedzenie zmieniające jest propozycją zmiany treści umowy o pracę, zarówno z korzyścią dla pracownika, jak i na jego niekorzyść. Przed dokonaniem takiego wypowiedzenia należy przeprowadzić pełną konsultację ze związkiem zawodowym…..

 

 

 

 

 

Moje plany na ten miesiąc

Drodzy pracownicy!

W tym miesiącu odwiedzę sklepy w następujących miastach:

 

Lublin 14.05.13 do 16.05.13
Wrocław 23.05.13 do 25.05.13
Bydgoszcz 27.05.13 do 28.05.13

Postaram się być na każdym sklepie. Jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać indywidualnie proszę o kontakt 783131787. Czekam na telefony. :)

 

12 kwietnia

Oto krótkie streszczenie i najważniejsze informacje ze spotkania Komisji Zakładowej z pracodawcą:

  • Cale spotkanie trwało około 5 h.
  • Pracodawca zadeklarował dialog z organizacją oraz jego budowę w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych
  • Pracodawca przekazał organizacji zakładowej regulaminy pracy, wynagradzania oraz funduszu socjalnego
  • Pracodawca zaprzestał domagania się imiennej listy członków
  • Kolejne spotkanie odbędzie się na początku czerwca. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Lidl poruszy na nim  zgłoszone przez Was problemy